1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


1In de twaalfde maand nu (dezelve is de maand Adar)1), op den dertienden dag derzelve, toen des konings2) woord3) en zijn wet nabij gekomen was, dat men het doen zou, ten dage, als de vijanden der Joden hoopten over hen te heersen, zo is het omgekeerd,4) want de Joden heersten over hun haters.
2Want de Joden vergaderden zich in hun steden, in al de landschappen van den koning Ahasveros, om de hand te slaan aan degenen, die hun verderf zochten;5) en niemand bestond voor hen,6) want hunlieder schrik7) was op al die volken gevallen.
3En al de oversten der landschappen, en de stadhouders, en landvoogden, en die het werk des konings deden,8) verhieven de Joden;9) want de vreze van Mordechai10) was op hen gevallen.
4Want Mordechai was groot11) in het huis des konings, en zijn gerucht ging uit door alle landschappen; want die man, Morde chai, werd doorgaans groter.12)
5De Joden nu sloegen op al hun vijanden, met den slag des zwaards,13) en der doding, en der verderving; en zij deden met hun haters naar hun welbehagen.
6En in den burg Susan hebben de Joden gedood en omgebracht vijfhonderd mannen.14)
7En Parsandatha, en Dalfon, en Asfata,
8En Poratha, en Adalia, en Aridatha,
9En Parmastha, en Arisai, en Aridai, en Vaizatha,
10De tien zonen van Haman, den zoon van Hammedatha, den vijand der Joden, doodden zij;15) maar zij sloegen hun handen16) niet aan den roof.
11Ten zelfden dage kwam voor den koning het getal der gedoden op den burg Susan.
12En de koning zeide tot de koningin Esther: Te Susan op den burg hebben de Joden gedood en omgebracht vijfhonderd mannen en de tien zonen van Haman; wat hebben zij17) in al de andere landschappen des konings gedaan? Wat is nu uw bede? en het zal u gegeven worden; of wat is verder uw verzoek? het zal geschieden.
13Toen zeide Esther: Dunkt het den koning goed,18) men late19) ook morgen den Joden, die te Susan zijn, toe, te doen naar het gebod van heden; en men hange de tien zonen van Haman aan de galg.20)
14Toen zeide de koning, dat men alzo doen zou; en er werd een gebod gegeven te Susan, en men hing de tien zonen van Haman op.
15En de Joden, die te Susan waren, vergaderden ook op den veertienden dag der maand Adar, en zij doodden te Susan driehonderd mannen; maar zij sloegen hun hand niet aan den roof.
16De overige Joden nu, die in de landschappen des konings waren, vergaderden,22) opdat zij stonden voor hun leven,23) en rust hadden van hun vijanden, en zij doodden onder hun haters vijf en zeventig duizend; maar zij sloegen hun hand niet24) aan den roof.
17Dit geschiedde op den dertienden dag der maand Adar; en op de veertienden derzelve rustten zij, en zij maakten denzelven een dag der maaltijden en der vreugde.
18En de Joden, die te Susan waren,25) vergaderden op den dertienden26) derzelve, en op den veertienden derzelve; en zij rustten op den vijftienden derzelve, en zij maakten denzelven een dag der maaltijden en der vreugde.
19Daarom maakten27) de Joden van de dorpen, die in de dorpsteden woonden, den veertienden dag der maand Adar ter vreugde en maaltijden, en een vrolijken dag,29) en der zending van delen30) aan elkander.31)
20En Mordechai beschreef deze geschiedenissen; en hij zond brieven aan al de Joden, die in al de landschappen van den koning Ahasveros waren, dien, die nabij, en dien, die verre waren,
21Om over hen te bevestigen, dat zij zouden onderhouden den veertienden dag der maand Adar, en den vijftienden dag derzelve, in alle en in ieder jaar;
22Naar de dagen,33) in dewelke de Joden tot rust gekomen waren van hun vijanden, en de maand, die hun veranderd was van droefenis in blijdschap, en van rouw in een vrolijken dag;34) dat zij dezelve dagen maken zouden tot dagen der maaltijden, en der vreugde, en der zending van delen aan elkander, en der gaven aan de armen.
23En de Joden namen aan te doen, wat zij35) begonnen hadden, en dat Mordechai36) aan hen geschreven had.
24Omdat Haman, de zoon van Hammedatha, den Agagiet, aller Joden vijand, tegen de Joden gedacht had hen om te brengen; en dat hij het Pur, dat is, het lot had geworpen,37) om hen te verslaan, en om hen om te brengen.
25Maar als zij38) voor den koning39) gekomen was, heeft hij door brieven40) bevolen,41) dat zijn boze gedachte,42) die hij gedacht had over de Joden, op zijn hoofd zou wederkeren; en men heeft hem en zijn zonen aan de galg gehangen.
26Daarom noemt men die dagen Purim,43) van den naam van dat Pur.44) Hierom, vanwege al de woorden van dien brief,45) en hetgeen zij zelven daarvan gezien hadden, en wat tot hen overgekomen was,46)
27Bevestigden de Joden, en namen op zich en op hun zaad,47) en op allen, die zich tot hen vervoegen zouden,48) dat men het niet overtrade, dat zij deze twee dagen49) zouden houden, naar het voorschrift derzelve, en naar den bestemden tijd derzelve, in alle en ieder jaar;50)
28Dat deze dagen gedacht zouden worden en onderhouden, in alle en elk geslacht, elk huisgezin, elk landschap en elke stad; en dat deze dagen van Purim niet zouden overtreden worden onder de Joden,51) en dat de gedachtenis derzelve geen einde nemen zou bij hun zaad.52)
29Daarna53) schreef de koningin Esther, de dochter van Abichail, en Mordechai, de Jood, met alle macht,54) om dezen brief55) van Purim ten tweeden male56) te bevestigen.
30En hij zond57) de brieven aan al de Joden, in de honderd zeven en twintig landschappen van het koninkrijk van Ahasveros, met woorden58) van vrede en trouw;
31Dat zij deze dagen van Purim bevestigen zouden op hun bestemde tijden, gelijk als Mordechai, de Jood, over hen bevestigd had, en Esther, de koningin, en gelijk als zij het bevestigd hadden voor zichzelven59) en voor hun zaad;60) de zaken van het vasten61) en hunlieder geroep.
32En het bevel van Esther bevestigde62) de geschiedenissen van deze Purim, en het werd in een boek geschreven.