1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


1Te dienzelfden dage1) gaf de koning Ahasveros aan de koningin Esther het huis van Haman,2) den vijand der Joden; en Mordechai kwam voor het aangezicht des konings,3) want Esther had te kennen gegeven,4) wat hij voor haar was.5)
2En de koning toog zijn ring af, dien hij6) van Haman genomen had, en gaf hem aan Mordechai;7) en Esther stelde Mordechai over het huis van Haman.
3En Esther sprak verder8) voor het aangezicht des konings, en zij viel voor zijn voeten,9) en zij weende, en zij smeekte hem, dat hij de boosheid van Haman,10) den Agagiet, en zijn gedachte, die hij tegen de Joden gedacht had, zou wegnemen.
4De koning nu reikte11) den gouden scepter Esther toe. Toen rees Esther op, en zij stond voor het aangezicht des konings.
5En zij zeide: Indien het den koning goeddunkt, en indien ik genade voor zijn aangezicht gevonden heb en deze zaak12) voor den koning recht is,13) en ik in zijn ogen aangenaam ben,14) dat er geschreven worde,15) dat de brieven en de gedachte van Haman,16) den zoon van Hammedatha, den Agagiet, wederroepen worden, welke hij geschreven heeft, om de Joden om te brengen, die in al de landschappen des konings zijn.
6Want hoe zal ik vermogen,17) dat ik aanzie het kwaad, dat mijn volk treffen zal?18) En hoe zal ik vermogen, dat ik aanzie het verderf van mijn geslacht?
7Toen zeide de koning Ahasveros tot de koningin Esther en tot Mordechai, den Jood: Ziet, het huis van Haman19) heb ik Esther gegeven, en hem heeft men aan de galg gehangen,20) omdat hij zijn hand aan de Joden geslagen had.21)
8Schrijft dan22) gijlieden voor de Joden, zoals het goed is in uw ogen, in des konings naam,23) en verzegelt het met des konings ring;24) want het schrift,25) dat in des konings naam geschreven, en met des konings ring verzegeld is, is niet te wederroepen.26)
9Toen werden des konings schrijvers geroepen, ter zelfder tijd, in de derde maand (zij is de maand Sivan)27), op den drie en twintigsten derzelve, en er werd geschreven naar alles, wat Mordechai gebood, aan de Joden, en aan de stadhouders,28) en landvoogden, en oversten der landschappen, die van Indie29) af tot aan Morenland strekken, honderd zeven en twintig landschappen, een ieder landschap30) naar zijn schrift, een ieder volk31) naar zijn spraak; ook aan de Joden naar hun schrift en naar hun spraak.
10En men schreef in den naam van den koning Ahasveros, en men verzegelde het met des konings ring; en men zond de brieven door de hand der lopers te paard,32) rijdende op snelle kemelen,33) op muildieren,34) van merrien geteeld;
11Dat de koning den Joden toeliet,35) die in elke stad waren,36) zich te vergaderen, en voor hun leven te staan,37) om te verdelgen, om te doden en om om te brengen alle macht des volks en des landschaps, die hen benauwen zou,38) de kleine kinderen en de vrouwen, en hun buit te roven;39)
12Op een dag40) in al de landschappen van den koning Ahasveros, op den dertienden der twaalfde maand; deze is de maand Adar.41)
13De inhoud van dit schrift was:42) dat een wet zou gegeven worden in alle landschappen, openbaar aan alle volken; en dat de Joden gereed zouden zijn43) tegen dien dag, om zich te wreken aan hun vijanden.
14De lopers,44) die op snelle kemelen reden en op muildieren, togen snellijk uit, aangedreven zijnde door het woord des konings. Deze wet nu werd gegeven45) op den burg Susan.
15En Mordechai ging uit van voor het aangezicht des konings in een hemelsblauw en wit koninklijk kleed, en met een grote gouden kroon,46) en met een opperkleed van fijn linnen en purper; en de stad Susan juichte47) en was vrolijk.
16Bij de Joden was licht,48) en blijdschap, en vreugde, en eer;
17Ook in alle en een ieder landschap,49) en in alle en een iedere stad, ter plaatse, waar des konings woord en zijn wet aankwam, daar was bij de Joden blijdschap en vreugde, maaltijden en vrolijke dagen;50) en velen uit de volken des lands51) werden Joden,52) want de vreze der Joden53) was op hen gevallen.