1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34


1Daarna keerden wij ons, en reisden naar de woestijn, den weg van de Schelfzee,1) gelijk de HEERE tot mij gesproken had, en wij togen om het gebergte Seir,2) vele dagen.
2Toen sprak de HEERE tot mij, zeggende:
3Gijlieden hebt dit gebergte genoeg omgetogen; keert u naar het noorden;
4En gebied het volk, zeggende: Gij zult doortrekken aan de landpale uwer broederen, de kinderen van Ezau,3) die in Seir wonen; zij zullen wel voor u vrezen;4) maar gij zult u zeer wachten.
5Mengt u niet met hen;5) want Ik zal u van hun land niet geven, ook niet tot de betreding van een voetzool;6) want Ik heb Ezau het gebergte Seir ter erfenis gegeven.7)
6Spijze zult gij voor geld van hen kopen,8) dat gij etet; en ook zult gij water voor geld van hen kopen, dat gij drinket.
7Want de HEERE, uw God, heeft u gezegend in al het werk uwer hand; Hij kent uw wandelen9) door deze zo grote woestijn; deze veertig jaren is de HEERE, uw God, met u geweest;10) geen ding heeft u ontbroken.
8Als wij nu doorgetrokken waren van onze broederen, de kinderen van Ezau, die in Seir woonden, van den weg des vlakken velds, van Elath,11) en van Ezeon-Geber, zo keerden wij ons, en doortogen den weg der woestijn van Moab.
9Toen sprak de HEERE tot mij: Beangstig Moab niet, en meng u niet met hen in den strijd; want Ik zal u geen erfenis van hun land geven, dewijl Ik aan Lots kinderen Ar ter erfenis gegeven heb.12)
10De Emieten woonden te voren daarin,13) een groot, en menigvuldig, en lang volk, gelijk de Enakieten.14)
11Dezen werden ook voor reuzen gehouden,15) als de Enakieten; en de Moabieten noemden hen Emieten.
12Ook woonden de Horieten te voren in Seir;16) maar de kinderen van Ezau verdreven hen uit de bezitting en verdelgden hen van hun aangezicht, en hebben in hunlieder plaats gewoond; gelijk als Israel gedaan heeft aan het land zijner erfenis,17) hetwelk de HEERE hun gegeven heeft.
13Nu, maakt u op, en trekt over de beek Zered.18) Alzo trokken wij over de beek Zered.
14De dagen nu, die wij gewandeld hebben van Kades-Barnea, totdat wij over de beek Zered getogen zijn, waren acht en dertig jaren; totdat het ganse geslacht der krijgslieden19) uit het midden der heirlegers verteerd was, gelijk de HEERE hun gezworen had.20)
15Zo was ook de hand des HEEREN tegen hen, om hen uit het midden des heirlegers te verslaan, totdat zij verteerd waren.
16En het geschiedde, als al de krijgslieden verteerd waren, uit het midden des heirlegers wegstervende,
17Dat de HEERE tot mij sprak, zeggende:
18Gij zult heden doortrekken aan Ar,21) de landpale van Moab;
19En gij zult naderen tegenover de kinderen Ammons; beangstig die niet, en meng u met hen niet;22) want Ik zal u van het land der kinderen Ammons geen erfenis geven, dewijl Ik het aan Lots kinderen ter erfenis gegeven heb.
20Dit werd ook voor een land der reuzen gehouden; de reuzen woonden te voren daarin, en de Ammonieten noemden hen Zamzummieten;23)
21Een groot, en menigvuldig, en lang volk, als de Enakieten; en de HEERE verdelgde hen voor hun aangezicht, zodat zij hen uit de bezitting verdreven, en aan hunlieder plaats woonden;
22Gelijk als Hij aan de kinderen van Ezau,24) die in Seir wonen, gedaan heeft, voor welker aangezicht Hij de Horieten verdelgde; en zij verdreven hen uit de bezitting, en hebben aan hun plaats gewoond tot op dezen dag.
23Ook hebben de Kafthorieten,25) die uit Kafthor uittogen, de Avieten,26) die in Hazerim tot Gaza toe woonden,27) verdelgd, en aan hun plaats gewoond.
24Maakt u op, reist heen, en gaat over de beek Arnon; ziet, Ik heb Sihon, den koning van Hesbon, den Amoriet, en zijn land, in uw hand gegeven; begint te erven,28) en mengt u met hen in den strijd.
25Te dezen dage zal Ik beginnen uw schrik en uw vreze te geven29) over het aangezicht der volken, onder den gansen hemel; die uw gerucht zullen horen, die zullen sidderen, en bang zijn van uw aangezicht.
26Toen zond ik boden uit de woestijn Kedemot tot Sihon, den koning van Hesbon, met woorden van vrede,30) zeggende:
27Laat mij door uw land doortrekken; ik zal alleenlijk langs den weg voorttrekken;31) ik zal noch ter rechterhand noch ter linkerhand uitwijken.
28Verkoop mij spijze voor geld, dat ik ete, en geef mij water voor geld, dat ik drinke; alleenlijk laat mij op mijn voeten doortrekken;32)
29Gelijk de kinderen van Ezau,33) die in Seir wonen, en de Moabieten,34) die in Ar wonen, mij gedaan hebben; totdat ik over de Jordaan kome in het land, dat de HEERE, onze God, ons geven zal.
30Maar Sihon, de koning van Hesbon, wilde ons door hetzelve niet laten doortrekken;35) want de HEERE,, uw God, verhardde zijn geest,36) en verstokte zijn hart, opdat Hij hem in uw hand gave, gelijk het is te dezen dage.
31En de HEERE zeide tot mij: Zie, Ik heb begonnen Sihon en zijn land voor uw aangezicht te geven;37) begin dan te erven, om zijn land erfelijk te bezitten.
32En Sihon toog uit ons tegemoet, hij en al zijn volk, ten strijde, naar Jahaz.
33En de HEERE, onze God, gaf hem voor ons aangezicht; en wij sloegen hem, en zijn zonen, en al zijn volk.
34En wij namen te dier tijd al zijn steden in, en wij verbanden alle steden,38) mannen, en vrouwen, en kinderkens; wij lieten niemand overblijven.
35Het vee alleen roofden wij voor ons, en den roof der steden, die wij innamen.
36Van Aroer af, dat aan den oever der beek Arnon is,39) en de stad, die aan de beek is, ook tot Gilead toe, was er geen stad, die voor ons te hoog was;40) de HEERE, onze God, gaf dat alles voor ons aangezicht.
37Behalve tot het land van de kinderen Ammons naderdet gij niet, noch tot de ganse streek der beek Jabbok,41) noch tot de steden van het gebergte, noch tot iets, dat de HEERE, onze God, ons verboden had.42)