1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24


1En het geschiedde daarna, dat de koning der kinderen Ammons stierf, en zijn zoon Hanun werd koning in zijn plaats.
2Toen zeide David: Ik zal weldadigheid doen aan Hanun, den zoon van Nahas,1) gelijk als zijn vader weldadigheid aan mij gedaan heeft.2) Zo zond David heen, om hem door den dienst3) zijner knechten4) te troosten over zijn vader.5) En de knechten van David kwamen in het land van de kinderen Ammons.
3Toen zeiden de vorsten der kinderen Ammons tot hun heer Hanun: Eert David uw vader in uw ogen,6) omdat hij troosters tot u gezonden heeft? Heeft David zijn knechten niet daarom tot u gezonden,7) dat hij deze stad doorzoeke, en die verspiede, en die omkere?
4Toen nam Hanun Davids knechten, en schoor hun baard half af,9)8) en sneed hun klederen half af, tot aan hun billen; en hij liet hen gaan.
5Als zij dit David lieten weten, zo zond hij hun tegemoet; want deze mannen waren zeer beschaamd. En de koning zeide: Blijft te Jericho,10) totdat uw baard weder gewassen zal zijn,11) komt dan weder.
6Toen nu de kinderen Ammons zagen, dat zij zich bij David stinkende gemaakt hadden,12) zonden de kinderen Ammons heen, en huurden van13) de Syriers van Beth-Rechob,14) en van de Syriers van Zoba, twintig duizend voetvolks, en van den koning van Maacha duizend man, en van de mannen van Tob15) twaalf duizend man.
7Als David dit hoorde, zond hij Joab heen, en het ganse heir met de helden.16)
8En de kinderen Ammons togen uit, en stelden de slagorde voor de deur der poort;17) maar de Syriers van Zoba, en Rechob, en de mannen van Tob en Maacha waren bijzonder in het veld.
9Als nu Joab zag, dat de spits der slagorde18) tegen hem was, van voren en van achteren, zo verkoos hij uit alle uitgelezenen van Israel, en stelde hen in orde tegen de Syriers aan;19)
10En het overige des volks gaf hij onder de hand van zijn broeder Abisai, die het in orde stelde tegen de kinderen Ammons aan.
11En hij zeide: Zo de Syriers mij te sterk zullen zijn, zo zult gij mij komen verlossen;20) en zo de kinderen Ammons u te sterk zullen zijn, zo zal ik komen om u te verlossen.
12Wees sterk,21) en laat ons sterk zijn voor ons volk, en voor de steden onzes Gods; de HEERE nu doe,22) wat goed is in Zijn ogen.23)
13Toen naderde Joab, en het volk, dat bij hem was, tot den strijd tegen de Syriers; en zij vloden voor zijn aangezicht.
14Als de kinderen Ammons zagen, dat de Syriers vloden, vloden zij ook voor het aangezicht van Abisai, en kwamen in de stad. En Joab keerde weder van de kinderen Ammons, en kwam te Jeruzalem.
15Toen nu de Syriers zagen, dat zij voor Israels aangezicht geslagen waren, zo vergaderden zij zich weder te zamen.
16En Hadad-ezer zond heen, en deed de Syriers uitkomen, die op gene zijde der rivier zijn,24) en zij kwamen te Helam;25) en Sobach,26) Hadad-ezers krijgsoverste, toog voor hun aangezicht heen.
17Als dat David werd aangezegd, verzamelde hij gans Israel, en toog over de Jordaan, en kwam te Helam, en de Syriers stelden de slagorde tegen David aan,27) en streden met hem.
18Maar de Syriers vloden voor Israels aangezicht, en David versloeg van de Syriers28) zevenhonderd wagenen,29) en veertig duizend ruiteren;30) daartoe sloeg hij Sobach, hun krijgsoverste, dat hij aldaar stierf.
19Toen nu al de koningen, die Hadad-ezers knechten waren,31) zagen, dat zij voor Israels aangezicht geslagen waren, maakten zij vrede met Israel, en dienden hen;32) en de Syriers vreesden de kinderen Ammons meer te verlossen.33)