1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36


1Toen nam het ganse volk1) van Juda Uzzia2) (die nu zestien jaren oud3) was), en maakte hem koning in de plaats van zijn vader Amazia.
2Dezelve bouwde Eloth,4) en bracht ze weder aan Juda, nadat de koning met zijn vaderen ontslapen was.
3Zestien jaren was Uzzia oud, toen hij koning werd, en hij regeerde twee en vijftig jaren te Jeruzalem; en de naam zijner moeder was Jecholia, van Jeruzalem.
4En hij deed dat5) recht was in de ogen des HEEREN, naar alles,6) wat zijn vader Amazia gedaan had.
5Want hij begaf zich7) om God te zoeken, in de dagen van Zacharia, die verstandig was8) in de gezichten Gods;9) in de dagen nu, dat hij den HEERE zocht, maakte hem God voorspoedig.
6Want hij toog uit, en krijgde tegen de Filistijnen, en brak den muur van Gath,10) en den muur van Jabne,11) en den muur van Asdod;12) daartoe bouwde hij steden in Asdod,13) en onder de Filistijnen.
7En God hielp hem tegen de Filistijnen, en tegen de Arabieren, die te Gur-Baal14) woonden, en tegen de Meunieten.15)
8En de Ammonieten16) gaven Uzzia geschenken; en zijn naam17) ging tot den ingang van Egypte, want hij sterkte zich ten hoogste.18)
9Daartoe bouwde Uzzia torens te Jeruzalem, aan de Hoekpoort en aan de Dalpoort, en aan de hoeken; en hij sterkte ze.
10Hij bouwde ook torens in de woestijn,19) en hieuw vele putten uit,20) overmits hij veel vee had, beide in de laagten en in de effene velden; akkerlieden en wijngaardeniers op de bergen en op de vruchtbare velden;21) want hij was een liefhebber van den land bouw.
11Verder had Uzzia een heirkracht22) van geoefenden ten oorlog, uittrekkende ten heire bij benden, naar het getal hunner monstering, daar de hand van Jeiel, den schrijver, en Mahaseja, den ambtman; onder de hand van Hananja,24)23) een van de vorsten des konings.
12Het gehele getal van de hoofden der vaderen,25) der strijdbare helden, was twee duizend en zeshonderd.
13En onder hun hand was een krijgsheir van driehonderd zeven duizend en vijfhonderd, die met strijdbare kracht zich ten oorlog26) oefenden, om den koning tegen den vijand te helpen.
14En Uzzia bereidde voor hen, voor het ganse heir, schilden, en spiesen, en helmen, en pantsieren, en bogen, zelfs tot de slingerstenen toe.27)
15Hij maakte ook te Jeruzalem kunstige werken,28) bedenking van kunstige werkmeesters, dat zij op de torens en op de hoeken zijn zouden, om met pijlen en met grote stenen, te schieten; zo ging zijn naam29) tot verre toe uit, want hij werd wonderlijk30) geholpen, totdat hij sterk was.31)
16Maar als hij sterk geworden was, verhief zich zijn hart tot verdervens toe, en hij overtrad tegen den HEERE, zijn God; want hij ging in den tempel32) des HEEREN, om te roken op het reukaltaar.
17Doch Azaria, de priester,33) ging hem na, en met hem des HEEREN priesters, tachtig kloeke mannen.
18En zij wederstonden den koning Uzzia, en zeiden tot hem: Het komt u niet toe,34) Uzzia, den HEERE te roken, maar den priesteren, Aarons zonen, die geheiligd zijn, om te roken; ga uit het heiligdom,35) want gij hebt overtreden, en het zal u niet tot eer zijn van den HEERE God.36)
19Toen werd Uzzia37) toornig,38) en het reukwerk was in zijn hand, om te roken; als hij nu toornig werd tegen de priesteren, rees de melaatsheid op aan zijn voorhoofd, voor het aangezicht der priesteren in het huis des HEEREN,39) van boven het reukaltaar.
20Alstoen zag de hoofdpriester40) Azaria op hem, en al de priesteren en ziet, hij was melaats aan zijn voorhoofd, en zij stieten hem met der haast van daar, ja hij zelf werd ook gedreven41) uit te gaan, omdat de HEERE hem geplaagd had.
21Alzo was de koning Uzzia melaats tot aan den dag zijns doods; en melaats zijnde, woonde hij in een afgezonderd huis,42) want hij was van het huis des HEEREN afgesneden;43) Jotham nu, zijn zoon, was over het huis des konings, richtende44) het volk des lands.
22Het overige nu der geschiedenissen van Uzzia, de eerste en de laatste, heeft de profeet Jesaja, de zoon van Amos, beschreven.
23En Uzzia ontsliep met zijn vaderen, en zij begroeven hem bij zijn vaderen, in het veld van de begrafenis,45) die van de koningen was; want zij zeiden: hij is melaats; en zijn zoon Jotham werd koning in zijn plaats.