1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25


1Josia was acht jaren oud, toen hij koning werd, en regeerde een en dertig jaren te Jeruzalem; en de naam zijner moeder was Jedida, een dochter van Adaja, van Bozkath.1)
2En hij deed dat recht was2) in de ogen des HEEREN; en hij wandelde3) in al den weg van zijn vader David, en week niet af4) ter rechterhand noch ter linkerhand.
3Het geschiedde nu in het achttiende jaar5) van den koning Josia, dat de koning den schrijver Safan,6) den zoon van Azalia, den zoon van Mesullam, zond in het huis des HEEREN, zeggende:
4Ga op tot Hilkia, den hogepriester,7) opdat hij het geld opsomme,8) dat in het huis des HEEREN gebracht is, hetwelk de wachters9) des dorpels10) van het volk verzameld hebben;
5En dat zij dat geven in de hand der verzorgers11) van het werk, die besteld zijn over het huis des HEEREN; opdat zij het geven aan degenen,12) die het werk doen, dat in het huis des HEEREN is,13) om de breuken van het huis te beteren;
6Aan de timmerlieden en de bouwlieden, en de metselaars,14) en om hout en gehouwene stenen te kopen,15) om het huis te beteren.
7Doch er werd met hen geen rekening gehouden16) van het geld, dat in hun hand geleverd was, want zij handelden trouwelijk.17)
8Toen zeide de hogepriester Hilkia tot Safan, den schrijver: Ik heb het wetboek18) in het huis des HEEREN gevonden; en Hilkia gaf dat boek aan Safan, die las het.
9Daarna kwam Safan, de schrijver, tot den koning, en bracht den koning bescheid weder, en hij zeide: Uw knechten19) hebben het geld, dat in het huis gevonden was,20) samengebracht,21) en hebben het gegeven in de hand der verzorgers van het werk, die besteld waren over het huis des HEEREN.
10Ook gaf Safan, de schrijver, den koning te kennen, zeggende: De priester Hilkia heeft mij een boek gegeven.22) En Safan las dat voor het aangezicht des konings.
11Het geschiedde nu, als de koning de woorden des wetboeks hoorde, dat hij zijn klederen scheurde.23)
12En de koning gebood Hilkia, den priester, en Ahikam, den zoon van Safan, en Achbor,24) den zoon van Michaja, en Safan, den schrijver, en Asaja, den knecht des konings,25) zeggende:
13Gaat henen, vraagt den HEERE voor mij, en voor het volk, en voor het ganse Juda, over de woorden dezes boeks, dat gevonden is; want de grimmigheid des HEEREN is groot, dewelke tegen ons aangestoken is, omdat onze vaderen niet gehoord hebben naar de woorden dezes boeks, om te doen naar al wat voor ons geschreven is.26)
14Toen ging de priester Hilkia, en Ahikam, en Achbor, en Safan, en Asaja henen tot de profetes Hulda, de huisvrouw van Sallum, den zoon van Tikva,27) den zoon van Harhas, den klederbewaarder28) (zij nu woonde te Jeruzalem, in het tweede deel)29), en zij spraken tot haar.
15En zij zeide tot hen: Zo zegt de HEERE, de God Israels: Zegt tot den man, die u tot mij gezonden heeft:
16Zo zegt de HEERE: Zie, Ik zal kwaad30) over deze plaats brengen, en voer haar inwoners, namelijk al de woorden des boeks, dat de koning van Juda gelezen heeft.
17Daarom dat zij Mij verlaten, en anderen goden gerookt hebben,31) opdat zij Mij tot toorn verwekten met al het werk32) hunner handen, zo zal Mijn grimmigheid aangestoken worden, tegen deze plaats, en niet uitgeblust worden.
18Maar tot den koning van Juda, die u gezonden heeft, om den HEERE te vragen, alzo zult gij tot hem zeggen: Zo zegt de HEERE, de God Israels: Aangaande de woorden,33) die gij gehoord hebt;
19Omdat uw hart week geworden is, en gij u voor het aangezicht des HEEREN vernederd hebt, als gij hoordet, wat Ik gesproken heb tegen deze plaats en derzelver inwoners, dat zij tot een verwoesting en vloek zullen worden, en dat gij uw klederen gescheurd en voor Mijn aangezicht geweend hebt; zo heb Ik u ook verhoord, spreekt de HEERE.
20Daarom zie, Ik zal u verzamelen34) tot uw vaderen, en gij zult met vrede35) in uw graf36) verzameld worden, en uw ogen zullen al het kwaad niet zien, dat Ik over deze plaats brengen zal. En zij brachten37) den koning het antwoord weder.