1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


1Jaagt de liefde na,1) en ijvert2) om de geestelijke3) gaven, maar meest, dat gij moogt profeteren.4)
2Want die een vreemde taal5) spreekt, spreekt niet den mensen, maar6) Gode;7) want niemand verstaat het,8) doch met den geest9) spreekt hij verborgenheden.10)
3Maar die profeteert,11) spreekt den mensen12) stichting, en vermaning en vertroosting.
4Die een vreemde taal spreekt, die sticht zichzelven; maar die profeteert die sticht de Gemeente.
5En ik wil wel14), dat gij allen in vreemde talen spreekt, maar meer, dat gij profeteert; want die profeteert, is meerder dan die vreemde talen spreekt, tenzij dan, dat hij het uitlegge, opdat de Gemeente stichting moge ontvangen.
6En nu, broeders, indien ik tot u kwam, en sprak vreemde talen, wat nuttigheid17) zou ik u doen, zo ik tot u niet sprak, of in openbaring, of in kennis, of in profetie of in lering?
7Zelfs ook de levenloze dingen,19) die geluid geven, hetzij20) fluit, hetzij citer, zo zij geen onderscheid met hun21) klank geven, hoe zal bekend worden, hetgeen op de fluit of op de citer gespeeld wordt?
8Want ook indien de bazuin23) een onzeker geluid24) geeft, wie zal zich tot den krijg bereiden?
9Alzo ook gijlieden, indien gij niet door de taal een25) duidelijke rede geeft,26) hoe zal verstaan worden27) hetgeen gesproken wordt? Want gij zult zijn als die in de lucht spreekt.28)
10Er zijn, naar het voorvalt,29) zo vele soorten30) van stemmen in de wereld, en geen derzelve is zonder stem.31)
11Indien ik dan de kracht der stem32) niet weet, zo zal ik hem, die spreekt, barbaars zijn;33) en hij, die spreekt, zal bij mij barbaars zijn.34)
12Alzo ook gij, dewijl gij ijverig zijt naar35) geestelijke gaven,36) zo zoekt dat gij moogt overvloedig zijn37) tot stichting der Gemeente.38)
13Daarom, die in een vreemde taal spreekt, die39) bidde, dat hij het moge uitleggen.
14Want indien ik in een vreemde taal bid,41) mijn geest bidt wel,42) maar mijn verstand is43) vruchteloos.44)
15Wat is het dan? Ik zal wel met den geest bidden, maar ik zal ook met het verstand bidden; ik zal wel met den geest zingen, maar ik zal ook met het verstand zingen.
16Anderszins, indien gij dankzegt met den geest,45) hoe zal degene, die de plaats eens46) ongeleerden vervult,47) amen zeggen48) op uw dankzegging, dewijl hij niet weet, wat gij zegt?
17Want gij dankzegt wel behoorlijk,49) maar de ander wordt50) niet gesticht.
18Ik dank mijn God, dat ik meer vreemde talen spreek, dan gij allen;
19Maar ik wil liever in de Gemeente52) vijf woorden spreken53) met54) mijn verstand,55) opdat ik ook anderen moge onderwijzen, dan tien duizend woorden in een56) vreemde taal.
20Broeders, wordt geen kinderen in het verstand59), maar zijt kinderen in de boosheid,58) en wordt in het verstand volwassen.60)
21In de wet is geschreven:61) Ik zal door lieden van andere talen,62) en door andere lippen 63)tot dit volk spreken,64) en ook alzo zullen zij Mij niet horen, zegt de65) Heere.
22Zo dan, de vreemde talen zijn tot een teken niet66) dengenen, die geloven, maar den ongelovigen; en67) de profetie68) niet den ongelovigen, maar69) dengenen, die geloven.
23Indien dan de gehele Gemeente bijeenvergaderd ware, en zij allen in vreemde talen spraken, en enige ongeleerden of ongelovigen inkwamen,70) zouden zij niet zeggen, dat gij uitzinnig waart?71)
24Maar indien zij allen profeteerden, en een72) ongelovige of ongeleerde inkwame, die wordt van allen73) overtuigd, en hij wordt74) van allen geoordeeld.75)
25En alzo worden de verborgene dingen zijns harten openbaar; en alzo, vallende op zijn77) aangezicht, zal hij God aanbidden, en verkondigen, dat God waarlijk78) onder u is.79)
26Wat is het dan,80) broeders? Wanneer gij samenkomt, een iegelijk van u, heeft hij een psalm, heeft81) hij een leer, heeft hij een vreemde taal, heeft hij een openbaring, heeft hij een uitlegging; laat alle dingen geschieden tot stichting;
27En zo iemand een vreemde taal spreekt, dat het door twee, of ten85) meeste drie geschiede, en bij beurte; en dat een het uitlegge.87)
28Maar indien er geen uitlegger is,88) dat hij zwijge in de Gemeente;89) doch dat hij tot zichzelven90) spreke, en tot God.91)
29En dat twee of drie92) profeten93) spreken, en dat94) de anderen95) oordelen.96)
30Doch indien een ander,97) die er zit, iets geopenbaard is,99) dat de eerste zwijge.100)
31Want gij kunt allen, de een na den ander profeteren, opdat zij allen leren, en allen getroost worden.102)
32En de geesten der103) profeten zijn den profeten104) onderworpen.
33Want God is geen God van105) verwarring, maar van vrede,106) gelijk in al de107) Gemeenten der heiligen.
34Dat uw vrouwen in de Gemeenten zwijgen; want het is108) haar niet toegelaten te spreken, maar109) bevolen onderworpen te zijn,110) gelijk ook de wet zegt.111)
35En zo zij iets willen leren, laat haar112) te huis haar eigen mannen113) vragen; want het staat lelijk voor de vrouwen114), dat zij in de Gemeente spreken.
36Is het Woord Gods van u uitgegaan?115) Of is het tot u alleen gekomen?116)
37Indien iemand meent een profeet te zijn,117) of geestelijke, die erkenne, dat, hetgeen ik u schrijf, des Heeren geboden zijn.120)
38Maar zo iemand onwetend is,121) die zij onwetend.122)
39Zo dan, broeders, ijvert om te profeteren, en verhindert niet123) in vreemde talen te spreken.
40Laat alle dingen124) eerlijk en125) met orde geschieden.126)