1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22


1In het achttiende jaar nu van den koning Jerobeam, den zoon van Nebat, werd Abiam1) koning over Juda.
2Hij regeerde drie jaren2) te Jeruzalem; en de naam zijner moeder was Maacha,3) een dochter van Abisalom.4)
3En hij wandelde in al de zonden zijns vaders, die hij voor hem gedaan had; en zijn hart was niet volkomen5) met den HEERE, zijn God, gelijk het hart van zijn vader David.
4Maar om Davids wil,6) gaf de HEERE, zijn God, hem een lamp7) in Jeruzalem, verwekkende zijn zoon na hem, en bevestigende8) Jeruzalem.
5Omdat David gedaan had wat recht9) was in de ogen des HEEREN, en niet geweken was van alles, wat Hij hem geboden had, al de dagen zijns levens, dan alleen10) in de zaak van Uria, den Hethiet.
6En er was krijg geweest tussen Rehabeam en tussen Jerobeam, al de dagen zijns levens.11)
7Het overige nu der geschiedenissen van Abiam, en alles, wat hij gedaan heeft, is dat niet geschreven in het boek12) der kronieken der koningen van Juda? Er was ook krijg tussen Abiam en tussen Jerobeam.
8En Abiam ontsliep13) met zijn vaderen, en zij begroeven hem in de stad Davids;14) en Asa, zijn zoon, regeerde in zijn plaats.
9In het twintigste15) jaar van Jerobeam, den koning van Israel, werd Asa koning over Juda.
10En hij regeerde een en veertig jaren te Jeruzalem, en de naam zijner moeder16) was Maacha, een dochter van Abisalom.17)
11En Asa deed wat recht was18) in de ogen des HEEREN, gelijk zijn vader David.19)
12Want hij nam weg de schandjongens20) uit het land, en deed weg al de drekgoden,21) die zijn vaders22) gemaakt hadden.
13Ja, zelfs zijn moeder Maacha zette hij ook af, dat zij geen koningin ware,23) omdat zij een afgrijselijken24) afgod in een bos gemaakt had; ook roeide Asa uit haar afgrijselijken afgod, en verbrandde25) hem aan de beek Kidron.26)
14De hoogten27) werden wel niet weggenomen; nochtans was het hart van Asa volkomen28) met den HEERE, al zijn dagen.
15En hij bracht in het huis des HEEREN de geheiligde dingen zijns vaders, en zijn29) geheiligde dingen, zilver, en goud, en vaten.
16En er was krijg tussen Asa en tussen Baesa, den koning van Israel, al hun dagen.30)
17Want Baesa, de koning van Israel, toog op tegen Juda, en bouwde Rama;31) opdat hij32) niemand toeliet uit te gaan en in te komen tot Asa, den koning van Juda.
18Toen nam Asa al het zilver en goud, dat overgebleven was33) in de schatten van het huis des HEEREN, en de schatten van het huis des konings, en gaf ze in de hand zijner knechten;34) en de koning Asa zond ze tot Benhadad, den zoon van Tabrimmon, den zoon van Hezion,35) den koning van Syrie, die te Damaskus woonde,36) zeggende:
19Er is een verbond37) tussen mij en tussen u, tussen mijn vader en tussen uw vader; zie, ik zend u een geschenk, zilver en goud; ga heen, maak uw verbond te niet met Baesa, den koning van Israel, dat hij aftrekke38) van tegen mij.
20En Benhadad hoorde naar den koning Asa, en zond de oversten der heiren, die hij had, tegen de steden van Israel; en sloeg Ijon,39) en Dan,40) en Abel Beth-Maacha,41) en het ganse Cinneroth, met het ganse land Nafthali.42)
21En het geschiedde, als Baesa zulks hoorde, dat hij afliet van Rama te bouwen, en hij bleef te Thirza.43)
22Toen liet de koning44) Asa door gans Juda uitroepen (niemand was vrij)45), dat zij de stenen van Rama, en het hout daarvan, zouden wegdragen, waarmede Baesa gebouwd had; en de koning Asa bouwde daarmede Geba-Benjamins,46) en Mizpa.47)
23Het overige nu van alle geschiedenissen van Asa, en al zijn macht, en al wat hij gedaan heeft, en de steden, die hij gebouwd heeft, zijn die niet geschreven in het boek der kronieken der koningen van Juda? Doch in den tijd48) zijns ouderdoms werd hij krank49) aan zijn voeten.50)
24En Asa ontsliep met zijn vaderen, en werd begraven met zijn vaderen, in de stad van zijn vader51) David; en zijn zoon Josafat werd koning in zijn plaats.
25Nadab nu, de zoon van Jerobeam, werd koning over Israel, in het tweede jaar van Asa, den koning van Juda; en hij regeerde twee jaren52) over Israel.
26En hij deed wat kwaad was53) in de ogen des HEEREN, en wandelde54) in den weg zijns vaders, en in zijn zonde,55) waarmede hij Israel had doen zondigen.
27En Baesa, de zoon van Ahia,56) van het huis van Issaschar,57) maakte een verbintenis58) tegen hem, en Baesa sloeg hem te Gibbethon,59) hetwelk der Filistijnen is, als Nadab en gans Israel Gibbethon belegerden.
28En Baesa doodde hem, in het derde jaar van Asa, den koning van Juda, en werd koning in zijn plaats.
29Het geschiedde nu, als hij regeerde, dat hij het ganse huis van Jerobeam60) sloeg; hij liet niets61) over van Jerobeam, wat adem had, totdat hij hem verdelgd had,62) naar het woord des HEEREN,63) dat Hij gesproken had door den dienst van Zijn knecht Ahia, den Siloniet;
30Om de zonden van Jerobeam, die zondigde,64) en die Israel zondigen deed, en om zijn terging, waarmede hij den HEERE, den God Israels, getergd had.
31Het overige nu der geschiedenissen van Nadab, en al wat hij gedaan heeft, is dat niet geschreven in het boek65) der kronieken der koningen van Israel?
32En er was oorlog tussen Asa en tussen Baesa, den koning van Israel, al hun dagen.
33In het derde jaar van Asa, koning van Juda, werd Baesa, de zoon van Ahia, koning over gans Israel, te Thirza, en regeerde66) vier en twintig jaren.
34En hij deed wat kwaad was in de ogen67) des HEEREN, en wandelde68) in den weg van Jerobeam, en in zijn zonde, waarmede hij Israel had doen zondigen.